Podklady pro rychlé zpracování

  • Zvolený typ a umístění stavby na pozemku (od velkosti parcely ve volné zástavbě, je nutno odečíst minimální odstupové vzdálenosti od každé hranice parcely, a to 3,5m, dále je nutné zajistit si od stavebního úřadu předběžnou územní informaci popřípadě regulativa o umístění stavby)
  • Způsob využívání stavby v případěvyužití stavby pro výrobu popř. zpracování materiálů je nutné přesně definovat výrobní a nevýrobní zařízení (stroje, nádrže, zařízení, sklady), objemy materiálů (předpokládaná spotřeba vody, el. energie, uložených materiálů, likvidace do kanalizace popř. čov), předpokládaný počet zaměstnanců. Technologické postupy definování budoucího provozu, čistých zón atd.
  • Zajištění platných regulativů (jedná se o požadavky na výstavbu dle schváleného územního plánu, tzn. Požadavky na umístění stvavby na parcele, Velikost objektu, Sklon a tvar střechy atd.) – k dispozici u místního stavebního úřadu.
  • List vlastnictví (Katastr nemovitostí)
  • Snímek z katastrální mapy (Katastrální úřad) 
  • Geodetické zaměření parcely (výškopis) a osazení stavby na pozemek (Místní geodet) - v digitální formě dxf, dwg. (zaměření parcely je nutné pro situační plán a následně pro zpracování geometrického plánu jenž se předkládá pro zapsání stavby v katastru nemovitostí)
  • Protokol k stanovení radonového indexu na pozemku (Místní firma zabývající se měřením radonu)
  • Hydrogeologický průzkum (je potřeba pro navržení základových pasů a v případě řešení vsakování dešťových vod)
  • Vedení inženýrských sítí na pozemku - mapa (e-on, ČEZ, RWE, O2, VaK popř. Obec)- v digitální formě
  • Projekty přípojek inženýrských sítí (přípojky kanalizace, vody, plynu, el. Energie, O2) – Nejlépe zadat místnímu projektantovi inženýrských sítí.
  • Souhlasné stanovisko o umístění stavby od majitelů sousedních parcel (pro rychlé vyřízení st. Povolení a ohlášení stavby, je v hodné toto stanovisko mít podepsáno již před zahájením stavebního řízení)
  • Vyjádření správců dotčených orgánů (Hygiena, CHKO, Památkáři, atd,  popř. Obec)
  • Vyjádření správců inženýrských sítí o budoucím připojení (E-ON, ČEZ, RWE, O2, VaK,  popř. Obec)